Ugentlig arbejdstid funktionærloven

Arbejdstiden i den enkelte uge må ikke være over timer og skal gennemsnitligt være på timer, når perioden gøres op. Herefter kan der aftales en ny periode . Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Fuld tid er normalt timer om ugen, men det er tilladt at aftale et højere timetal.

Deltid er, når du arbejder mindre end timer om ugen. Selvom du bliver ansat med en såkaldt funktionsløn eller jobløn, skal I stadig aftale en normal .

Du er funktionær , hvis du i mere end halvdelen af din arbejdstid er beskæftiget med: køb eller salg. Ved teknisk eller klinisk bistandsydelse forstås fx teknisk tegner, laborant eller klinikassistent. Der må ikke være tale om arbejde af.

Vi anbefaler, at du i din ansættelseskontrakt altid aftaler, hvad der er din arbejdstid , og hvordan du i givet fald honoreres for overarbejde. Vi vil råde dig til at få indført timer ugentligt som den normale arbejdstid. Overarbejde og din ret til dagpenge. Hvis der i din kontrakt står, at du ingen højeste arbejdstid har eller . Funktionærloven er en lov til beskyttelse af funktionærer.

Den kan derfor som altover- vejende regel ikke fraviges til ugunst for funk- tionæren, heller ikke ved aftale.

Forlængelse af arbejdstiden. Har du en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end timer? Er der tale om en tjenestestilling? Så vil du være omfattet af funktionærloven.

Der gælder særlige rettigheder efter funktionærloven , for eksempel løn under sygdom. Arbejdsmiljøloven fastsætter endvidere, at den ansatte har krav på et ugentlig fridøgn. Den ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger. Du skal være ansat med mere end timer om ugen for at være omfattet af funktionærloven. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver mindst timer ugentlig , og at han indtager en tjenestestilling, således at han er.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for jordbrugsakademikere ansat på det private område varierer meget. Nogle har en veldefineret arbejdstid – typisk timer ugentligt, mens andre skal . I dag har man valgt en kombinationsmodel, idet visse former for beskyttelse og rettigheder er gennemført via lovgivning. Ferieloven, lov om ligestilling), mens andre er gennem- ført via de kollektive overenskomster (fx mindsteløn, normal ugentlig arbejdstid , regler for og honorering af overarbejde). Forhandlingskonsulent, DDD.

I de offentlige overenskomster og fler- tallet af overenskomster på det private arbejdsmarked er der fastsat en. For at være omfattet af funktionærloven skal det ugentlige timetal være . Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse på . Business Danmarks ansættelseskontrakt sikrer, at alle, som arbejder med salg og marketing, får de ansættelsesvilkår de har krav på efter funktionærloven. Der ydes normalt ikke betaling for overarbejde i form af overskridelse af den ugentlige arbejdstid , medmindre der er tale om beordret overarbejde, og .

Såfremt den gennemsnitlige ugentlige . Din arbejdstid er ikke fastsat i lovgivningen, men den er fastlagt i din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Typisk vil din arbejdstid være på timer om ugen. Hvis du er ansat på en offentlig overenskomst, som DM er part i, vil du have en ugentlig arbejdstid på timer med frokost.

Nogle overenskomster indeholder bestem- melser om, at pauser medregnes ved opgø- relsen af den effektive arbejdstid. Dronning Maxima har under det hollandske kongepars statsbesøg i Italien strålet i smukke kjoler, flotte, høje hæle og spektakulære smykker.